Premio Energheia Europa, Video Cerimonia Premio Energheia Europa

Energheia Slovenia Prize 2019

Matera, 21 september 2019 Museum “D. Ridola” Garden. The Energheia’s Slovenia Prize ceremony with the winner Nikolaj Horvat.