Premio Energheia Europa, Video Cerimonia Premio Energheia Europa

Energheia Slovenia Prize 2019

Matera, 21 september 2019

Museum “D. Ridola” Garden.

The Energheia’s Slovenia Prize ceremony with the winner Nikolaj Horvat.