Bandi Premio Energheia Europa, Cronistoria, Premio Energheia Europa, Primo Piano

Energheia Israel Prize 2020

ENERGHEIA ISRAEL PRIZE 2020 ENERGHEIA ISRAEL PRIZE 2020