Bandi Premio Energheia Europa, Cronistoria

Premio Energheia Slovenia 2024