Premio Energheia Europa, Video Cerimonia Premio Energheia Europa

Prix Energheia France 2017

Matera, sabato 16 settembre 2017 – Museo “D. Ridola”.

Prix Energheia France avec Mathis Ferroussier et Ulf Peter Hallberg.