Cerimonia Premio Energheia Europa, Energheia Europa, Video del Premio Energheia

Premio Energheia Francia 2018

Matera, sabato 15 settembre 2018, Giardino Ridola.

La cerimonia di consegna del Premio Energheia Francia 2018