Bandi Premio Energheia Europa, Cronistoria, Premio Energheia Europa, Primo Piano

Energheia Palestine Prize 2019

Energheia Palestine Prize 2019