Foto Premio Europa, Premio Energheia Europa

Energheia France Prix 2022