Premio Energheia Europa, Video promo

I protagonisti del Premio Energheia Europa 2022